หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > คณะกรรมการชุดย่อย > คณะกรรมการตรวจสอบ

01

นายศรีภพ สารสาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certificate Program 22/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program 1/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (เทคโนโลยีและการสื่อสาร)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทขนส่ง)
 • กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)
 • กรรมการ บริษัท ขันธ์ จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)

02

พลเอก วิชิต ยาทิพย์

กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 399
 • รัฐปศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
 • Director Certificate Program (DCP) (2551) รุ่น 105/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Role of Chairman Program (RCM) (2551) รุ่น 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executive Course สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

 • ที่ปรึกษา บริษัท ทิปโก้แอสฟัลด์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย)
 • กรรมการ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดงานอีเว้นท์)
 • กรรมการ บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จำหน่ายยางแอสฟัลท์)
 • กรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด (หนังสือพิมพ์)

03

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • M.B.A. การเงินระหว่างประเทศ, Texas A&M International University, USA
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บริหารทรัพย์สิน)