หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > สารจากประธานคณะผู้บริหาร

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในปี 2558 มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ของทุกภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเติบโตร้อยละ 8.6 ในขณะที่ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ของทุกภูมิภาคและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีอัตราเติบโตร้อยละ 5.6 และ 6.7 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือราคาบัตรโดยสารโดยเฉลี่ยที่ลดลง โดยลดลงกว่าปีก่อนหน้า ประมาณร้อยละ 5.0 ส่งผลให้ผู้โดยสารเลือกเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น และทำให้อัตราการเติบโตของเที่ยวบินของภูมิภาคเอเชีย เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.3

ในปี 2558 ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 2.8 แม้ว่าจะมีแรงกระตุ้นจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ การใช้จ่ายงบลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล รวมทั้งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวแล้ว แต่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าในขณะที่ราคาน้ำมันยังอยู่ระดับราคาที่ต่ำกว่าปีก่อนหน้านี้สำหรับภาคการท่องเที่ยว ยังคงเป็นภาคธุรกิจหลักที่สำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งภาพรวมของการท่องเที่ยวยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2559 ธุรกิจสายการบินเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและมีสายการบินต่างชาติเข้ามาขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและประเทศไทยมากขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,902.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เป็นผลมาจากจำนวนผู้โดยสารและราคาบัตรโดยสารโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดต่ำลงเป็นหลัก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,849.1 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,796.9 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.86 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านศูนย์ปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ โดยเฉพาะสนามบินสมุย มีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับสนามบินสมุยและสนามบินเชียงใหม่นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าทำความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement เพิ่มขึ้นอีก 4 สายการบิน เพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางการบินให้ครอบคลุมจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วโลก

ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยอดเยี่ยมประจำปี 2558 (Asia Pacific Regional Airline of the Year) จาก CAPA (Center for Asia Pacific Aviation) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สายการบินที่ประสบความสำเร็จ และถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างดี ผมในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปได้ด้วยดีและมั่นคงภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและตอบแทนสังคมอย่างมีคุณค่า

 


นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหาร