This printed article is located at http://ba-th.listedcompany.com/ceo_message.html

Message from the Chief Executive Officer

“ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2539

ในวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559  เป็นวันที่โศกสลดเป็นอย่างยิ่งของแผ่นดินและประชาชนชาวไทยเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องยากที่ใครจะทำใจได้  สิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้คือ การที่เราจะยังดำรงชีวิตด้วยความเข้าใจในความเป็นไปต่างๆ  และน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน มาเป็นหลักในการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับ เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ  และปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีอัตราเติบโตร้อยละ 9.0 โดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกา และตะวันออกกลาง มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึงกว่าร้อยละ 14 ในระหว่างปีบริษัทได้เปิดให้บริการเส้าทางบินใหม่ 3 เส้นทางคือ เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรุงเทพ-ดานัง และ สมุย-เฉิงตู รวมทั้งการเพิ่มความถี่ในเส้นทางการบินเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้

ผลประกอบการปี 2559 บริษัทฯมีรายได้รวม 26,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,862 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.48 มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,776 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังอีกจำนวน 506.1 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 1,837 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 12 ล้านบาท

ในปีนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) กับสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เพื่อศักยภาพในการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคยุโรปและประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯมีข้อตกลงเที่ยวบินร่วมกับสายการบินพันธมิตรรวมทั้งสิ้น 22 สายการบิน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารและเพิ่มศักยภาพทางการบินของทั้งบริษัทฯ และสายการบินร่วม

ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ในปี 2559บริษัทฯได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย จากการประกาศรางวัลการสำรวจสายการบินระดับโลกประจำปี 2559 ของสกายแทร็กซ์อีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีเลิศ ความประทับใจและความเชื่อมั่นของผู้โดยสารยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรารักษาคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการไว้ตลอดไป

ผมในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มอย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างมีคุณค่า


นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหาร


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.