หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > คณะกรรมการชุดย่อย > คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

01

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Master of Comparative Laws, The University of lowa, USA
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2545 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฏหมาย)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.

02

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • M.B.A. การเงินระหว่างประเทศ, Texas A&M International University, USA
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2544 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บริหารทรัพย์สิน)

03

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 13.38

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น :เป็นบุตรสาวของ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นน้องสาวของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Management Major, Assumption Business Administration College
 • Marketing Major, National University, USA
 • TLCA Executive Development Program ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 9)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2549 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด (ให้เช่ารถยนต์)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตราดสีทอง จำกัด (กิจการค้าส่งพืชผลทางการเกษตร)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด (ท่องเที่ยว)
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึก)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้าไทย ฮอลิเดย์ส จำกัด (นิตยสาร)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเนส แอนด์ เวลตี้ จำกัด (ธุรกิจน้ำดื่ม)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอเตอร์ เอ พี จำกัด (ธุรกิจน้ำดื่ม)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรม)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
2555 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะช้างแอคคอม (ขนส่งทางบก)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลวิง จำกัด (โรงแรม)