หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > คณะกรรมการชุดย่อย > คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

01

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Master of Comparative Laws, The University of lowa, USA
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

 • ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฏหมาย)
 • กรรมการ บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.

02

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • M.B.A. การเงินระหว่างประเทศ, Texas A&M International University, USA
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บริหารทรัพย์สิน)

03

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 11.59

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น :เป็นบุตรสาวของ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นน้องสาวของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Management Major, Assumption Business Administration College
 • Marketing Major, National University, USA
 • TLCA Executive Development Program ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 9)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

 • กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
 • กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน)
 • กรรมการ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด (ท่องเที่ยว)
 • กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรม)
 • กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
 • กรรมการ บริษัท ฟ้าไทย ฮอลิเดย์ส จำกัด (นิตยสาร)