หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

ท่ามกลางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินที่เพิ่มสูงขึ้น สายการบินต่างปรับตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นจุดขายด้านการให้บริการ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มทางเลือกในด้านราคา และความสะดวกสบายของช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีหลากหลายขึ้น กลยุทธ์ทางด้านราคานี้เองเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้โดยสารเดินทางทางอากาศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในโอกาสที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจสายการบินเอกชนของไทย เข้าสู่ปีที่ 48 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้คือการขยายเครือข่ายการบิน ผ่านข้อตกลงร่วมกับสายการบินพันธมิตร (Code Share Agreement) ซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระดับภูมิภาค

นอกจากการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการให้บริการบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) มาตั้งแต่ปี 2545 และเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินในระดับสากล (IATA Operational Safety Audit - IOSA) โดยผ่านระบบตรวจรับรองคุณภาพการบริหารความปลอดภัยของ IATA บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหารและการจัดการ การปฏิบัติการการบินให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และเป็นที่ยอมรับของสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลกต่อไป

ผมและคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจทุกท่านทราบว่า เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณเจมส์ แพ็ททริค รูนี่ย์ ได้ถึงแก่กรรมและได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในเดือนตุลาคม 2558 ผมขอขอบคุณท่านที่ได้ทำหน้าที่กรรมการอย่างดีมาโดยตลอดและต่อมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณสหรัตน์ เพ็ญกุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ เราจะมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีโปร่งใส เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

 


พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ประธานกรรมการบริษัท