This printed article is located at http://ba-th.listedcompany.com/company_history.html

Company's History

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้ก่อตั้งธุรกิจสายการบินขึ้นในปี 2511 โดยจัดตั้งเป็นแผนกการบินของ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัดซึ่งนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นเจ้าของ หลังจากนั้นในปี 2527 จึงได้ก่อตั้งบริษัท สหกลแอร์ จำกัด ขึ้น เพื่อรับโอนกิจการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแผนกการบินจากบริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด และในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินแบบประจำอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อปัจจุบันคือ “สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส” นับตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา และในปี 2532 บริษัทฯ ได้สร้างสนามบินแห่งแรกที่เกาะสมุย ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเกาะสมุยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินงานในสนามบินสมุย และได้รับอนุญาตให้ทำการบินในเส้นทางการบินแรกคือ กรุงเทพฯ - เกาะสมุย พร้อมกับได้รับรหัสการบินจาก IATA คือรหัสการบิน “PG” ต่อมาในปี 2537 จึงได้เข้าร่วมในสำนักหักบัญชีของ IATA (IATA Clearing House) และได้เริ่มนำเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72 จำนวน 2 ลำมาใช้ในฝูงบิน

ในปี 2541 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการในสนามบินแห่งที่สอง คือ สนามบินสุโขทัย และในปี 2543 ได้เริ่มการบินด้วยเครื่องบินไอพ่นซึ่งมีความรวดเร็วและมีจำนวนที่นั่งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความจุผู้โดยสารและลดความถี่ของเที่ยวบินลงโดยนำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 717-200 ลำแรกมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ และลดความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพ - สมุยลง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานในส่วนของโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินดอนเมืองและเข้าเป็นสมาชิกของ IATA Billing and Settlement Plan (“BSP”) ซึ่งทำให้บริษัทฯ เพิ่มฐานการขาย และยังสามารถรับชำระราคาบัตรโดยสารที่จำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับอนุญาตจาก IATA ผ่านระบบชำระเงินของธนาคารที่บริหารจัดการโดย IATA ได้ จนกระทั่งในปี 2545 จึงได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ IATA ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยในการบินพาณิชย์สากลนานาชาติภายใต้ IATA Operational Safety Audit (“IOSA”) และการมีสิทธิออกเสียงเรื่องอัตราค่าโดยสาร และในปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการสนามบินแห่งที่สามคือสนามบินตราด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,100,000,000 บาท

พัฒนาการที่สำคัญและรางวัลเกียรติคุณ


ปี พัฒนาการที่สำคัญ
2559 • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 สำหรับ รางวัล “World’s Best Regional Airline” และ“Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax

• บริษัทฯ ได้ถูกจัดลำดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดของโลก (Top Ten Airline Overall- Worldwide) และอันดับที่ 4 สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องยอดเยี่ยมของโลก (Best in Cabin Service – Worldwide) จากสมาร์ททราเวลเอเชีย ดอท คอม (SmartTravelAsia.com) เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ที่มีการทำสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนทั่วโลกในหัวข้อ “สุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2559” (Best in Travel 2016) ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
2558 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยอดเยี่ยมประจำปี 2558 (Asia Pacific Regional Airline of the Year) จาก CAPA (Center for Asia Pacific Aviation) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สายการบินที่ประสบความสำเร็จ และถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างดี

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax

• บริษัทฯ ได้ถูกจัดลำดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดของโลก (Top Ten Airline – Worldwide) และอันดับที่ 5 สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องยอดเยี่ยมของโลก (Best in Cabin Service - Worldwide) จากสมาร์ททราเวลเอเชีย ดอท คอม (SmartTravelAsia.com) เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ที่มีการทำสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนทั่วโลกในหัวข้อ “สุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2558 (Best in Travel 2015)”

• บริษัทฯ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 สายการบินที่มีผลการดำเนินการที่ดีที่สุดในโลกโดยอยู่ที่อันดับที่ 24 ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสารแอร์ไฟแนนซ์ เจอนัล (Airfimance Journal) ของประเทศอังกฤษ
2557 • ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเครื่องบิน สำหรับเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 ใหม่จำนวน 9 ลำ กำหนดส่งมอบเครื่องบิน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อนำเข้าเครื่องบินทั้งหมดไว้แล้ว โดยในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินลำแรกเข้าประจำฝูงบินของบริษัทฯ

• บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวดธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax
2556 • เป็นปีที่ธุรกิจสายการบินก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี

• บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250,000,000 บาท เป็น 2,100,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เสนอขายต่อพนักงานและกรรมการหุ้นละ 10 บาท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปอีกจำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น รวมทั้งอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 สำหรับรางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax

• BFS Ground และ BFS Cargo ได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการในท่าอากาศยานยอดเยี่ยมแห่งปี 2556” (2013 Frost & Sullivan Thailand Aviation Support Services Provider of the Year) ที่จัดขึ้นโดย Frost and Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัย
2555 • บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนและทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน หรือกิจการที่หยุดดำเนินการ หรือมีผลการดำเนินงานขาดทุนออกไปรวมทั้งที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน เป็นต้น

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 4 สำหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax
2551 • บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการที่นั่งชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “Blue Ribbon”

• บริษัทฯ ดำเนินการขยายขนาดทางวิ่งของสนามบินสมุยเสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินไอพ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
2550 • บริษัทฯ ได้ขยายขนาดของฝูงบิน โดยเริ่มนำเครื่องบินรุ่นแอร์บัส เอ319 จำนวน 6 ลำ มาใช้ในการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อ เพิ่มจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร ทำให้สามารถขนส่งผู้โดยสารต่อเที่ยวได้ในปริมาณมากขึ้นในเส้นทางการบินไปยังสนามบินส มุยซึ่งเป็นเส้นทางการบินที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ มากที่สุด

• บริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทฯ ใช้ตราครุฑ
2549 • บริษัทฯ ได้สร้างและเปิดใช้ครัวการบินที่สนามบินสมุยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้สนามบิน สมุยเป็นฐานการบินออกไป ยังเส้นทางต่างๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต ฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงครัวที่มีมาตรฐานสูงและให้บริการผู้โดยสาร ในเที่ยวบินของบริษัทฯ ได้เอง โดยไม่ต้องซื้อจากโรงแรมในเกาะสมุย

• บริษัทฯ ได้ให้กองทุนรวมเช่าทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 30 ปีภายใต้สัญญา เช่าระยะยาวลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริการกับกองทุนรวม ในวัน เดียวกันกับที่มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อนำสนามบินสมุยกลับมาดำเนินกิจการต่อ โดยสัญญาเช่าช่วงมีอายุคราวละ 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวออกไปได้อีก 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน สัญญาเช่าช่วง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงครั้งที่สองไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ในกองทุนรวมซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการสนามบินแห่งที่สาม คือสนามบินตราด
2547 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

• บริษัทฯ ได้ขยายขนาดของฝูงบิน โดยเพิ่มเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ320 จำนวน 2 ลำ ทำให้บริษัทฯ สามารถเปิดเส้นทาง การบินระหว่างประเทศได้มากขึ้น และมีต้นทุนต่อที่นั่งต่ำลง สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ดีขึ้น และสามารถขยาย เส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ เช่น ย่างกุ้งในประเทศเมียนมาร์
2546 • บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้รับสัมปทานจาก ทอท. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับคลังสินค้า บริการภาคพื้นดิน และ บริการครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.