หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > เลขานุการบริษัท

นางสาว ตรีศรัณย์ สีตกะลิน

เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการทั่วไป
  • Successful Formula & Execution of Strategy รุ่นที่ 26 (2016), Thai Institute of Directors Association
  • Corporate Governance for Executives (2016), Thai Institute of Directors Association
  • Effective Minutes Taking (EMT) 36/2016 (2016), Thai Institute of Directors Association
  • Company Reporting Program (CRP) 16/2016 (2016), Thai Institute of Directors Association
  • DAP 138/2017 (2017), Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 – 2557 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2557 – 2559 ผู้อานวยการฝ่าบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)