หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > เลขานุการบริษัท

นางสาว ตรีศรัณย์ สีตกะลิน

เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
 • SFE - Successful Formula & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CGE - Corporate Governance for Executives (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • EMT - Effective Minutes Taking (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CRP - Company Reporting Program (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • BRP - Board Reporting Program (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CSP - Company Secretary Program (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DAP - Directors Accreditation Program (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ACPG - Anti-Corruption: The practical Guide (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 – 2557 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2557 – 2559 ผู้อานวยการฝ่าบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)