หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > การพัฒนาที่ยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณสนธิ

ดาวน์โหลด

ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด