หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > การพัฒนาที่ยั่งยืน > ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของความมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านกีฬา ด้านวัฒนธรรมประเพณีและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการกำหนด นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ สามารถตรวจสอบได้ และยึดมั่นในการดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
 2. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมาย โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนหลักกฏหมาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับเสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
 3. ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคคลากร การพัฒนาบุคคลากร มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
 4. สนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสนามบินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง วางผังและระเบียบในการใช้งาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลกตระหนักถึงการช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษการใช้ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น
 5. มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสนามบินต่างๆ เช่น โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อน โครงการทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ เป็นต้น

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีกิจกรรม “Fly for Forest” ในหลายจังหวัด และจัดกิจกรรม “ปลูกต้นมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย” ภายใต้โครงการ “Love Earth, Save Earth: Love Samui, Save the Coconut Tree” ที่เกาะสมุย เนื่องจากเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน ด้วยความงดงามของทิวมะพร้าว หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อลูกหลาน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกาะสมุยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Love Earth, Save Earth” อาทิ การปลูกปะการังร่วมกับโรงแรมบนเกาะสมุย และการปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของทะเลไทย อนุรักษ์ต้นมะพร้าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะสมุย และในปีนี้เราได้ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จัดกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าว และแจกหน่อมะพร้าว จำนวน 2,000 หน่อ ให้แก่ชาวบ้านใน อ.เกาะสมุย นำกลับไปปลูกเอง เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนให้ความสำคัญและร่วมมือกันอนุรักษ์ต้นมะพร้าวให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

อีกทั้งบริษัทฯยังความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักในส่วนบริการในห้องโดยสารบนเครื่องบิน (In-flight Services) เนื่องจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ การคัดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงมีขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่สร้างผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่อง อาทิเช่น

3. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมาย มาโดยตลอดและบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้มีการเรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ พนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
 2. กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีเอกสารประกอบอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวงเงินพร้อมอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับด้วย
 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
 4. ทำการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงานระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำนโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
 5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 6. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามประเภทของเรื่องต่างๆ ดังนี้

  ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อมูล
  เรื่องการกระทำความผิดกฏหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  เรื่องการกระทำความผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท / หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
  เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

 7. เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูล (ชื่อ-สกุล) ของผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้นกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ