This printed article is located at http://ba-th.listedcompany.com/csr.html

Corporate Social Responsibility

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และ บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของความมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านกีฬา ด้านวัฒนธรรมประเพณีและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

1. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการกำหนด นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ สามารถตรวจสอบได้ และยึดมั่นในการดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
 2. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมายโดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนหลักกฏหมาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
 3. ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคคลากร การพัฒนาบุคคลากร มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม
 4. สนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสนามบินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างวางผังและระเบียบในการใช้งานไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลกตระหนักถึงการช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ การใช้ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น
 5. มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณีการส่งเสริมพุทธศาสนา การพัฒนาเยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสนามบินต่างๆ เช่น โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อน โครงการค่ายศิลปะเด็ก และการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม Love Earth Save Earth: Marine and Coastal Restoration, กิจกรรม Love Earth Save Earth: Save the Coconut Trees เป็นต้น และในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำโครงการ Carbon Footprint สนามบินสมุย ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร เป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในรอบการพิจารณาเมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งสัญญาการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรครั้งนี้มีอายุ 1 ปี คือระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2559 - 6 กันยายน 2560 การได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ทั้งส่วนสนามบิน (Airport) และสายการบิน (Airline) ในสนามบินสมุย เพื่อนำมาคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือ Greenhouse Gases - GHGs ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ (หน่วยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ใน 3 ขอบเขต ประกอบด้วย ขอบเขตที่ 1: การปล่อย GHGs โดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง ขอบเขตที่ 2: การปล่อย GHGs ทางอ้อม เช่น การใช้ไฟฟ้าสำนักงาน และขอบเขตที่ 3: การปล่อย GHGs ทางอ้อมอื่นๆ เช่น การใช้กระดาษ

ทั้งนี้ ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรคือ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมมาตรการภาษีคาร์บอน รวมถึงได้ข้อมูลสนับสนุนการหามาตรการและตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งบริษัทฯยังความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักในส่วนบริการในห้องโดยสารบนเครื่องบิน (In-flight Services) เนื่องจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ การคัดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงมีขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่สร้างผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่อง อาทิ เช่น

3. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมาย มาโดยตลอดและบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้มีการเรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุม จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ พนักงานต้องไม่เสนอเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
 2. กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีเอกสารประกอบอย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวงเงินพร้อมอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับด้วย
 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
 4. ทำการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่นเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำนโยบายดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
 5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลระทบต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไข (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ละเหมาะสมปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา
 6. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามประเภทของเรื่องต่างๆ ดังนี้

  ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อมูล
  เรื่องการกระทำความผิดกฏหมาย ทุจริตระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  เรื่องการกระทำความผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
  เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

 7. เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสบริษัทฯ มีกลไกในการค้มุ ครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูล (ชื่อ-สกุล) ของผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้นกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว จะต้องถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.