หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริษัท

01

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประสบการณ์ทำงาน :

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

02

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

รองประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 9.35

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นบิดาของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กับ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นอาของพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accreditation Program (DAP) (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2537 - 2552 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (รับ - ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึกสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จำกัด (โลจิสติกส์)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น)
2518 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด (การขนส่งทางอากาศ)
2510 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียม เซอร์วิส จำกัด (โกดังหรือคลังสินค้า)
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ผู้ผลิตยารักษาโรค)
2495 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายยา)
2514 - 2556 กรรมการ บริษัท ปราเสริฐบางกอกกรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตัวกลางทางด้านการเงิน)

03

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 24.93

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นบุตรของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นพี่ชายของ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in CPL (Commercial Pilot License)
 • Certificate in Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) (2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการบริหาร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (ให้บริการภาคพื้น บริการในลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จำกัด (รับ - ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปะกง กอล์ฟคลับ จำกัด (บริการสนามกอล์ฟ)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จำกัด (ศูนย์ฝึกการบิน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยพาร์คอเวนิว จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก โกลเด้นไลฟ์ จำกัด (สถานบริการด้านการกีฬา)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด (กิจการโรงแรม)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตราดสีทอง จำกัด (กิจการค้าส่งพืชผลทางการเกษตร)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บริการการเดินอากาศ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมิ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด (ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)    
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมชิโต ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิสจำกัด (สำรวจตรวจสอบหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ อีส แอร์ จำกัด (โลจิสติกส์)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด (การขนส่งทางอากาศ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด (บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ปราเสริฐบางกอกกรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตัวกลางทางด้านการเงิน)
2532 - 2556 กรรมการบริษัท 76 จำกัด (ค้าปลีกเครื่องจักร)

04

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น :เป็นหลานของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพุฒิพงศ์ และนางอาริญา ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University, USA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy
 • Director Accreditation Program (DAP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Finance for Non-Finance Director (FN) (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)
2557 - 2559 ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)
2556 - 2557 รองจเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกียวข้อง)
2554 - 2556 รองผู้บัญชาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (หลักทรัพย์)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (บริหารจัดการ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด (อุตสาหกรรมพลาสติก)
2552 - 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด (หลักทรัพย์)
2553 รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)
2552 ผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)
2552 ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (หน่วยงานราชการ)

05

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Certification Program (DCP) (2546) รุ่น 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด (บริการแล็บ)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (การให้บริการครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โฮ ซัพพอร์ท จำกัด (ประเทศไทย) (บริการด้านธุรกิจ)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ผลิต และจำหน่ายยา)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (ร้านขายอาหาร)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (บริการด้านธุรกิจอื่นๆ)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกริเวอร์เรส จำกัด (เรือนำเที่ยวและรีสอร์ท)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอร์พอร์ตช็อป จำกัด (ค้าปลีก)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปะกง กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟ)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยพาร์คอเวนิว จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จำกัด (ศูนย์ฝึกการบิน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด (โรงแรม)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (โฆษณา)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลวิง จำกัด (โรงแรม)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด (การขนส่งทางอากาศ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด (โกดัง หรือคลังสินค้า)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (บริการภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โฮ เฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (การบริการด้านธุรกิจอื่นๆ)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมซิโต ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด (บริการสำรวจตรวจสอบหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด (ผู้ผลิตจำหน่ายยา)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (รับ - ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จำกัด (โลจิสติกส์)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุย คอนวีเนียนท์ สโตร์ จำกัด (ค้าปลีก)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึก)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกโกลเด้นไลฟ์ จำกัด (สถานบริการด้านการกีฬา)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรม)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สถานพยาบาล)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด (บริหารจัดการทรัพย์สิน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (การลงทุนในบริษัทต่างประเทศ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้า ประกันชีวิต จำกัด (นายหน้าประกันชีวิต)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด (ผลิตรายการ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด (การเพาะปลูกข้าว)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด (ท่องเที่ยว)
2550 - 2556 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)

06

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certificate Program 22/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program 1/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (ขนส่งและจัดเก็บสินค้า)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (เทคโนโลยีและการสื่อสาร)
2546 - 2559 กรรมการ บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีรามิค)
2546 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีรามิค)
2550 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (อสังหาริมทรัพย์)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขันธ์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด

07

พลเอก วิชิต ยาทิพย์

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 399
 • รัฐปศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
 • Director Certificate Program (DCP) (2551) รุ่น 105/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Role of Chairman Program (RCM) (2551) รุ่น 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executive Course สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน :

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก)
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แม็ค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (ให้บริการด้านงานระบบคอมพิวเตอร์)
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดงานอีเว้นท์)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จำหน่ายยางแอสฟัลท์)
2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทิปโก้แอสฟัลด์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซินเสียนเยอะเป้า จำกัด (หนังสือพิมพ์)
ปัจจุบัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

08

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • M.B.A. การเงินระหว่างประเทศ, Texas A&M International University, USA
 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต บริหารการคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2544 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บริหารทรัพย์สิน)

09

นางนฤมล น้อยอ่ำ

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท USA
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy Class 6/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 The Thai Institute of Banking and Finance for Executives from Financial Institutions

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ Angkor Pisith Co.,Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co.,Ltd
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (การลงทุนในบริษัทต่างประเทศ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (บริการแล็บ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (รับ-ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)

10

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 13.38

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น :เป็นบุตรสาวของ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นน้องสาวของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Management Major, Assumption Business Administration College
 • Marketing Major, National University, USA
 • TLCA Executive Development Program ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 9)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2549 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จำกัด (ให้เช่ารถยนต์)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตราดสีทอง จำกัด (กิจการค้าส่งพืชผลทางการเกษตร)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด (ท่องเที่ยว)
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึก)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้าไทย ฮอลิเดย์ส จำกัด (นิตยสาร)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชเนส แอนด์ เวลตี้ จำกัด (ธุรกิจน้ำดื่ม)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอเตอร์ เอ พี จำกัด (ธุรกิจน้ำดื่ม)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรม)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
2555 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะช้างแอคคอม (ขนส่งทางบก)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลวิง จำกัด (โรงแรม)

11

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • M.B.A. Cleveland State University, USA
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร่-นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - 2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่าย การเงินและบัญชี/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการเงิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้นและการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมิ)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินภูเก็ต)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสมุย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)

12

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Master of Comparative Laws, The University of lowa, USA
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2545 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฏหมาย)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.