หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 30,393 48,579 57,013
  หนี้สินรวม 23,201 23,147 25,917
  ส่วนของผู้ถือหุ้น    7,192 25,432 31,096
งบกำไรขาดทุน รายได้จากธุรกิจสายการบิน 16,735 17,844 19,430
  รายได้จากการขายและบริการ    2,656    2,684    3,148
  รายได้รวม 20,721 22,124 24,903
  EBITDAR    4,780    4,038    5,293
  กำไรสุทธิ       990       386    1,849
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)    1,580    2,100    2,100
  มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)        4.8      12.1      14.8
  กำไรต่อหุ้น (บาท)        0.6        0.2        0.9
อัตราส่วนสภาพคล่องและการบริหารเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)        0.8        2.5        2.4
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)        2.5        3.7        5.1
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)      28.0      26.8      24.8
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)        5.5        5.1        5.7
  ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)      34.3      33.4      32.8
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)      24.4      16.5      21.1
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)      13.5        8.1      12.3
  อัตรากำไร EBITDAR (ร้อยละ)      23.4      18.6      22.0
  อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)        4.8        1.7        7.4
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)      13.3        2.4        6.5
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)        3.2        1.0        3.5
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 24.6 15.4      32.3
  อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)        0.7        0.6        0.5
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)        3.2        0.9        0.8
  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)        1.8        1.4        2.3