หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะผู้บริหาร

01

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 9.35

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นบิดาของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กับ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นอาของพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Accreditation Program (DAP) (2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2537 - 2552 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (รับ - ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึกสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จำกัด (โลจิสติกส์)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น)
2518 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด (การขนส่งทางอากาศ)
2510 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียม เซอร์วิส จำกัด (โกดังหรือคลังสินค้า)
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ผู้ผลิตยารักษาโรค)
2495 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายยา)
2514 - 2556 กรรมการ บริษัท ปราเสริฐบางกอกกรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตัวกลางทางด้านการเงิน)

02

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 24.93

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นบุตรของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นพี่ชายของ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in CPL (Commercial Pilot License)
 • Certificate in Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) (2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการบริหาร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (ให้บริการภาคพื้น บริการในลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จำกัด (รับ - ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปะกง กอล์ฟคลับ จำกัด (บริการสนามกอล์ฟ)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จำกัด (ศูนย์ฝึกการบิน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยพาร์คอเวนิว จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก โกลเด้นไลฟ์ จำกัด (สถานบริการด้านการกีฬา)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด (กิจการโรงแรม)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตราดสีทอง จำกัด (กิจการค้าส่งพืชผลทางการเกษตร)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บริการการเดินอากาศ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมิ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด (ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)    
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมชิโต ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิสจำกัด (สำรวจตรวจสอบหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ อีส แอร์ จำกัด (โลจิสติกส์)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด (การขนส่งทางอากาศ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด (บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ปราเสริฐบางกอกกรุ๊ป จำกัด (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตัวกลางทางด้านการเงิน)
2532 - 2556 กรรมการบริษัท 76 จำกัด (ค้าปลีกเครื่องจักร)

03

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง/ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Director Certification Program (DCP) (2546) รุ่น 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด (บริการแล็บ)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (การให้บริการครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โฮ ซัพพอร์ท จำกัด (ประเทศไทย) (บริการด้านธุรกิจ)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ผลิต และจำหน่ายยา)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (ร้านขายอาหาร)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (บริการด้านธุรกิจอื่นๆ)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกริเวอร์เรส จำกัด (เรือนำเที่ยวและรีสอร์ท)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอร์พอร์ตช็อป จำกัด (ค้าปลีก)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปะกง กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟ)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยพาร์คอเวนิว จำกัด (อสังหาริมทรัพย์)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จำกัด (ศูนย์ฝึกการบิน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จำกัด (โรงแรม)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (โฆษณา)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลวิง จำกัด (โรงแรม)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จำกัด (การขนส่งทางอากาศ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด (โกดัง หรือคลังสินค้า)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (บริการภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โฮ เฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (การบริการด้านธุรกิจอื่นๆ)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมซิโต ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด (บริการสำรวจตรวจสอบหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด (ผู้ผลิตจำหน่ายยา)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (รับ - ส่งโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด (ขนส่งทางบก)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จำกัด (โลจิสติกส์)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุย คอนวีเนียนท์ สโตร์ จำกัด (ค้าปลีก)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึก)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกโกลเด้นไลฟ์ จำกัด (สถานบริการด้านการกีฬา)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด (จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรม)
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สถานพยาบาล)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด (บริหารจัดการทรัพย์สิน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (การลงทุนในบริษัทต่างประเทศ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้า ประกันชีวิต จำกัด (นายหน้าประกันชีวิต)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) (ประกันสุขภาพ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด (ผลิตรายการ)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด (การเพาะปลูกข้าว)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จำกัด (ท่องเที่ยว)
2550 - 2556 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)

04

นายคริสทอป คลาเรนซ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายช่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2547 - 2550 รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

05

นายณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - 2557 รองรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2552 - 2555 รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสนามบิน)
2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสนามบิน)

06

นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2547 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรม)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ทรอยัลวิง จำกัด (โรงแรม)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดเวีย จำกัด (ออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

07

นายพรต เสตสุวรรณ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2551 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

08

พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการบิน/นักบินที่ 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 - 2558 นักบินที่ 1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

09

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • M.B.A. Cleveland State University, USA
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชไร่-นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - 2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่าย การเงินและบัญชี/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการเงิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้นและการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมิ)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินภูเก็ต)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสมุย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)

10

นางสาวอณิญญา เนตรประไพ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนบริหารทั่วไป
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2558 รองรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2554 - 2557 ผู้อำนวยการ ส่วนประกันภัยและสิทธิประโยชน์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2543 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)

11

นางนฤมล ใจหนักแน่น

เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร(ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.3

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร(ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

12

นายจิระพล หิรัญรัตน์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนบริหารเครือข่ายการบิน/ผู้อำนวยการส่วน Business Resilience
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2558 - 2559 รักษาการรองผู้จัดการส่วนบริหารจัดการภาวะวิกฤต และรองรับภาวะฉุกเฉินบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2554 - 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนเส้นทางบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2549 - 2554 รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนเส้นทางบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

13

นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 เลขานุการบริหารผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2538 - 2557 ผู้จัดการสำนักกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

14

นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค - เอเชีย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน สนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2554 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ตลาดเอเชีย,ส่วนการขายเช่าเหมาลำ และขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจ สนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

15

นางสาวพูลสุข ธีรวาณิชย์ผล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนบัญชีบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้นและการให้บริการในลานจอดและ อุปกรณ์ภาคพื้น)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (ผลิตอาหาร)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)

16

นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการภาคพื้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

17

นางสาวสุมาลี ใช้เทียนทอง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนรายได้เสริมองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 - 2558 ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาพื้นที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

18

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน

เลขานุการบริษัท (ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการทั่วไป
 • Successful Formula & Execution of Strategy รุ่นที่ 26 (2016), Thai Institute of Directors Association
 • Corporate Governance for Executives (2016), Thai Institute of Directors Association
 • Effective Minutes Taking (EMT) 36/2016 (2016), Thai Institute of Directors Association
 • Company Reporting Program (CRP) 16/2016 (2016), Thai Institute of Directors Association
 • DAP 138/2017 (2017), Thai Institute of Directors Association

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 – 2557 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2557 – 2559 ผู้อานวยการฝ่าบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)

19

นายไพโรจน์ ฉันทะศิลป

รองกรรมการผู้ดำนวยการใหญ่ ประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2544 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด

20

นายทองสุข ชมภูนุช

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบำรุง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2532 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)