หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
เลือกปี
12 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 เพิ่มเติม
12 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) เพิ่มเติม
12 พ.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 เพิ่มเติม
28 เม.ย. 2559 การเปิดเผยสารสนเทศของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพิ่มเติม
28 เม.ย. 2559 รายการเกี่ยวโยงกัน กับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม
12 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพิ่มเติม
17 มี.ค. 2559 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพิ่มเติม
11 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
02 มี.ค. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพิ่มเติม
26 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (แก้ไข) เพิ่มเติม