หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > คณะกรรมการชุดย่อย > คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

01

พลเอก วิชิต ยาทิพย์

ประธาณกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 399
 • รัฐปศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
 • Director Certificate Program (DCP) (2551) รุ่น 105/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Role of Chairman Program (RCM) (2551) รุ่น 28 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Leadership Program สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executive Course สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน :

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก)
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แม็ค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (ให้บริการด้านงานระบบคอมพิวเตอร์)
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดงานอีเว้นท์)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จำหน่ายยางแอสฟัลท์)
2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทิปโก้แอสฟัลด์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซินเสียนเยอะเป้า จำกัด (หนังสือพิมพ์)
ปัจจุบัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

02

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certificate Program 22/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program 1/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (ขนส่งและจัดเก็บสินค้า)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (เทคโนโลยีและการสื่อสาร)
2546 - 2559 กรรมการ บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีรามิค)
2546 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีรามิค)
2550 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (อสังหาริมทรัพย์)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขันธ์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด

03

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Master of Comparative Laws, The University of lowa, USA
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2545 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฏหมาย)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.