หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางส่วนโดยสรุป เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินแบบประจำของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

  หน่วย ม.ค. - ธ.ค.
2558 2559
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง พันคน 5,149.5 5,640.6
เส้นทางการบินภายในประเทศ   3,719.6 4,044.3
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   1,429.9 1,596.3
จำนวนที่นั่งทั้งหมด พันที่นั่ง 7,653.4 8,103.7
เส้นทางการบินภายในประเทศ   5,290.4 5,469.1
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   2,363.0 2,634.6
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ล้านที่นั่ง-กม. 3,911.5 4,252.7
เส้นทางการบินภายในประเทศ   2,350.0 2,515.2
เส้นทางการบินภายในประเทศ   1,561.5 1,737.4
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง-กม. 5,853.6 6,148.6
เส้นทางการบินภายในประเทศ   3,365.4 3,413.9
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   2,488.2 2,734.7
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ร้อยละ 66.8% 69.2%
เส้นทางการบินภายในประเทศ   69.8% 73.7%
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   62.8% 63.5%
จำนวนเที่ยวบินทั้งหมด เที่ยวบิน 63,180 67,453
เส้นทางการบินภายในประเทศ   43,876 45,856
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   19,304 21,597
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี/งวด ลำ 31 34
แอร์บัส เอ 320   8 9
แอร์บัส เอ 319   11 12
เอทีอาร์ 72   12 13

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงในตารางด้านบนยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี