หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางส่วนโดยสรุป เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินแบบประจำของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

  หน่วย เม.ย. - มิ.ย. ม.ค - มิ.ย.
2559 2560 2559 2560
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง พันคน 1,239.2 1,295.2 2,819.2 2,918.4
เส้นทางการบินภายในประเทศ   881.2 916.7 2,026.3 2,078.0
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   358.0 378.5 792.9 840.4
จำนวนที่นั่งทั้งหมด พันคน 1,927.5 2,064.5 4,006.1 4,308.2
เส้นทางการบินภายในประเทศ   1,304.0 1,376.9 2,709.4 2,876.0
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   623.5 687.6 1,296.7 1,432.2
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ล้านที่นั่ง-กม. 945.9 1,025.9 2,099.5 2,257.4
เส้นทางการบินภายในประเทศ   547.6 567.9 1,256.8 1,284.5
เส้นทางการบินภายในประเทศ   398.3 458.0 842.7 972.9
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง-กม. 1,466.2 1,636.6 3,017.3 3,364.4
เส้นทางการบินภายในประเทศ   816.4 856.6 1,694.8 1,785.6
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   649.8 780.0 1,322.5 1,578.8
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ร้อยละ 64.5% 62.7% 69.6% 67.1%
เส้นทางการบินภายในประเทศ   67.1% 66.3% 74.2% 71.9%
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   61.3% 58.7% 63.7% 61.6%
จำนวนเที่ยวบินทั้งหมด เที่ยวบิน 16,121 17,194 33,241 35,504
เส้นทางการบินภายในประเทศ   10,834 11,468 22,662 24,130
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   5,287 5,726 10,579 11,374
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี/งวด ลำ 33 36 33 36
แอร์บัส เอ 320   8 9 8 9
แอร์บัส เอ 319   12 12 12 12
เอทีอาร์ 72   13 15 13 15

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงในตารางด้านบนยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี