หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,753
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 32.53
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/09/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,456
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.66

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 523,387,900 24.92
2.  นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 265,088,100 12.62
3.  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 222,777,500 10.61
4.  น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 171,799,400 8.18
5.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 105,000,000 5.00
6.  น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ 77,542,900 3.69
7.  บริษัท สินสหกล จำกัด 63,934,400 3.04
8.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 41,654,700 1.98
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,592,274 1.60
10.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 26,046,500 1.24