หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย ธุรกิจหลัก ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
บริษัทย่อย
1.
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด (BAH) บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) 1,001.0 99.99
2.
บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 670.0 90.00
3.
บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS) ให้บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย 0.25 99.99
4.
บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จำกัด(1) ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง 1.0 99.99
5.
บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด(1) (BFS Cargo DMK) ให้บริการคลังสินค้า ณ สนามบิน ดอนเมือง 25.0 51.00
6.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 500.0 90.00
7.
บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด(2) ธุรกิจร้านอาหาร 25.0 99.99
8.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด(2) ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย 25.0 99.99
9.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด(2) ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต 0.25 99.99
10.
บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด(3) กิจการด้านโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร 20.0 99.99
บริษัทร่วม
1.
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (BFS Cargo) ให้บริการคลังสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 300.0 49.00
2.
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 30 ปี 9,500.0 29.99

หมายเหตุ

(1) ถือหุ้นโดยบริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
(2) ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
(3) ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด