This printed article is located at https://ba-th.listedcompany.com/chairman_message.html

Message from the Chairman

ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ประเทศไทยได้เผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ของแผ่นดิน ด้วยทราบข่าวจากแถลงการณ์สำนักพระราชวังความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 15. 52 น.   นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน เราชาวไทยทุกคนต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอด 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่พระองค์ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกิจต่อๆไปในอนาคต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย”  ขณะนี้แผ่นดินสยามของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของแผ่นดิน ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ในปัจจุบันนี้ธุรกิจขนส่งทางอากาศมีการเติบโตสูงขึ้น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง  ผู้โดยสารจึงมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น  ด้วยปัจจัยเหล่านี้ บริษัท การบินกรุงเทพ(มหาชน)  “ บริษัทฯ”    ตระหนักถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจการบิน  จึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อที่จะเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญที่สุดในการให้บริการยังคงเป็นเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ซึ่งในเดือนกันยายน 2559      บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational Safety Audit หรือ IOSA) จากสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) ซึ่งจะมีผลรับรอง 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสายการบินที่ได้ผ่านการรับรองจาก IOSA ถือว่ามีระบบการบริหารและจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติการบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับของสายการบินต่างๆทั่วโลก ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการกำหนดเป้าหมายระยะยาว

ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯทุกท่านมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจทุกท่านทราบว่า  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความทุ่มเทของทีมบริหารและพนักงานทุกคน ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างสำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการคุณทุกท่านผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านวางใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มกำลังภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน และมั่นคง


 


พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ประธานกรรมการบริษัท


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.