This printed article is located at https://ba-th.listedcompany.com/corporate_governance.html

Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

จดหมายแจ้งคู่ค้าเรื่องขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ดาวน์โหลด

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.