This printed article is located at https://ba-th.listedcompany.com/directors_message.html

Message from the Board of Directors

ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจอีกปีหนึ่งเนื่องจากบริษัทฯ เป้นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐาน ICAO จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกจากสกายแทร็กซ์ เป็นปีที่ 3 คือ “รางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลก ประจำปี 2560” และ “รางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย ประจำปี 2560” ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการักษามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยโดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ตลอดปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนส่งทางอากาศยานภายในประเทศ มีการเติบโตขึ้น แต่การแข่งขันสำหรับธุรกิจการบินก้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าเองก็มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงวางแผนการปรับกลยุทธ์การแข่งขันโดย มุ่งพัฒนาการให้บริการในทุก ๆ ด้านเพื่อที่จะรักษาความเป็นสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากธุรกิจการบินแล้ว บริษัทร่วมทุนอย่างบริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ก็มีการปรับขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เห็นได้จากบริษัทครัวการบินกรุงเทพ จำกัด นอกจากจะผลิตอาหารเพื่อให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ยังขยายสาขาไปยังสนามบินภูเก็ต และสนามบินสมุย อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมทำสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วมหรือ Code Share Agreement เพิ่มเติมกับสายการบินชั้นนำ ได้แก่ สายการบินไทย สายการบินฮ่องกงแอไลน์ และสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ โดยยังเน้นการขยายโครงข่ายเส้นทางการบินที่ตอบสนองความต้องารของผู้โดยสารและสายการบินพันธมิตร ใช้กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สมุย และเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางการบิน เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางไปยังเมืองสำคัญหรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังมีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ กรุงฯเทพฯ-เชียงใหม่ ภูเก็ต-กรุงเทพฯ และเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ สำหรับเส้นทางบินใหม่ที่เราเปิดบริการในปีนี้คือ กรุงเทพฯ-ฟู้โกว๊ก (ประเทศเวียดนาม) และเกาะสมุย-กวางโจว (ประเทศจีน) ซึ่งเส้นทางบินใหม่เหล่านี้ต่างเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพอันดับต้นๆ ในภูมิภาค

ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจทุกท่านทราบว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจการบิน บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบิน ทีมบริหารและพนักงานทุกคนพร้อมที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เป็นสายการบินชั้นนำในเอเชีย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป้นเลิศเพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย” โดยจะปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.