หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > การพัฒนาที่ยั่งยืน > ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 1 ข้อในพันธกิจของบริษัทฯ ว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง” สนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย”


นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนด “นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ CSR

ในส่วนของการดำเนินงานด้านสังคม บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสังคมดีมีสุขให้กับชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางอื่นที่ทำการบิน เพื่อองค์กรและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์การเป็นผู้จัดหา/ เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน เพื่อดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “BLUE HEART – A Love to Share” คือการส่งต่อความรักที่จริงใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่าง ๆ เป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ ได้ส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชน ทั้งประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการมีส่วนร่วมการเสริมทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะให้แก่บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด จึงให้ความใส่ใจต่อกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ อีกทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เฉพาะทางให้กับพนักงานในแต่ละสายอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนขององค์กรจะมีความพร้อมและความสามารถปฏิบัติงานตามสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการความรู้และนวัตกรรม

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองเป็นผู้รู้ รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization” ที่สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด โดยการจัดการความรู้ในองค์กร ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจหลัก คือ การสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกับการทำงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการและการเข้าถึงความรู้ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ ดังนี้กิจกรรมการจัดการความรู้บนระบบ Intranet (SharePoint)

บริษัทฯ มีระบบภายใน เรียกว่า PG Online เพื่อใช้สื่อสารในองค์กรและเก็บข้อมูลต่างๆ โดยในส่วนของการจัดการความรู้นั้น ได้บูรณาการระบบนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานและเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไปสำหรับพนักงาน ทั้งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดเก็บในหลายรูปแบบ เช่น บทความ คลิปวิดีโอ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการในภาวะชะงักงัน (Disruptive Situation) บทบาทขององค์กร และธุรกิจทั้งหมด จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร (Resilience) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานที่สำคัญภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนลดผลกระทบต่อ บุคลากร ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และสินทรัพย์ รวมถึงเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดทำแผนดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารความต่อเนื่องระดับองค์กร การทบทวนความเสี่ยงรายปัจจัย (Business Impact Analysis) การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans) รวมถึงการพิจารณาแนวทางในการฝึกซ้อมแผนรองรับด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans Test) โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานทั้งส่วนสายการบินและสนามบินการวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA Operational Safety Audit (IOSA) และคู่มือบริหารภาวะวิกฤตและรองรับภาวะฉุกเฉิน - Crisis & Emergency Response Manual (CERM) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่าผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับมือเหตุฉุกเฉิน ต้องได้รับการฝึกอบรมในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแผนฉุกเฉินฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แผนกวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน จึงจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเน้นไปที่กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง ในทุกสถานีการบินที่บริษัทฯ เปิดทำการบิน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้โดยสาร พนักงาน ญาติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสามารถฟื้นคืนการให้บริการของสายการบินกลับสู่ภาวะปกติได้ตามเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนบุคคลและกระบวนการทำงาน เพื่อให้พนักงาน ผู้โดยสาร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อมีความปลอดภัย โดยดำเนินการบนพื้นฐานของกฏหมาย มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและสากล รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ เสริมสร้างการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด สนับสนุนการจัดกิจกรรม Safety Day อย่างสม่ำเสมอในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ในปี 2562 สนามบินตราดได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) และสถานีภูเก็ต ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการรายงานข้อมูลด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Integrated Quality and Safety Management System (IQ SMS OSH) เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานการดำเนินงานด้านสังคม

ภายใต้แนวคิด “BLUE HEART – A Love to Share” บริษัทฯ โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินงานด้านสังคม โดยแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ได้แก่ 1. โครงการสานพลังรัก สู่ชุมชนที่ยั่งยืน (Community of Love) และ 2. โครงการรักษ์โลก ดูแลโลก (Love Earth Save Earth) ประกอบด้วยโครงการย่อยดังภาพ

ทั้งนี้ กลยุทธ์การดำเนินงานด้านสังคมขององค์กร มุ่งเน้นการดูแลชุมชนรอบ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด โดยในปี 2562 ส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของทั้ง 3 สนามบิน รวมกว่า 12 โครงการ โดยการสนับสนุนของพนักงานในสถานีพื้นที่ ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทกับชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันที่ดี

โดยโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

 • โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ติดสนามบินสมุย เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานสำหรับนักเรียน และรองรับนักเรียนเพียงพอ
 • โครงการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อำเภอเกาะสมุย
  ในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และวางแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • โครงการรวมใจพัฒน์
  เป็นโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบสนามบินสมุย ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน (8 ชุมชน)

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับธนาคารออมสิน
  บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเติมเต็มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับนโยบายของธนาคารออมสิน ภายใต้แนวคิด “ออมสิน ออมสุขภาพ” โดยจัดกิจกรรมสำหรับ 3 พื้นที่ (สมุย สุโขทัย และตราด) ในปี 2562 ให้บริการทันตกรรม (โดยการสนับสนุนจากองค์กร iServe Thailand) บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น บริการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการ

 • โครงการรักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนกับบางกอกแอร์เวย์ส จังหวัดตราด
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ลดความรุนแรงของคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่ง และช่วยเพิ่มพื้นดินตามแนวชายฝั่ง โดยบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน
 • โครงการปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย
  กาะสมุยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของไทย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมะพร้าวเกาะสมุย จึงได้ดำเนินโครงการ “ปลูกมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย ปีที่ 1-5” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรหันมาอนุรักษ์ต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางการท่องเที่ยวของเกาะสมุย
 • โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน
  อาทิเช่น ทอฟฟี่กะทิ ชุมชนบางรักษ์ เกาะสมุย โดยบริษัทฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หมู่บ้านใบตอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
 • โครงการคัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
  บริษัทฯ และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางและการลดปริมาณขยะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางรักษ์และโรงเรียนบ้านปลายแหลมอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกิจกรรม Workshop “คัดแยกขยะต้นทาง .. สู่ปลายทางที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของนักเรียนที่จะมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเกาะสมุย
 • โครงการ English Club with Bangkok Airways
  จังหวัดสุโขทัย เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติการศึกษา ในปี 2562 เป็นปีเริ่มต้นที่บริษัทฯ ได้ผสานความร่วมมือกับ Wall Street English Thailand สร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 • โครงการบริหารจัดการขยะ (แยกขยะได้ประโยชน์)
  นอกเหนือจากการดำเนินงานตามนโยบายการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะในองค์กรอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 12 องค์กรในตลาดทุน รวมถึงเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) เข้าร่วมในโครงการ “เสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสนามบินและสายการบินเพื่อการพาณิชย์ จัดอยู่ในประเภทโครงการขนส่งทางอากาศ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่น ๆ แล้วเรียบร้อย

จากมติเห็นชอบโครงการสนามบินของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด เป็นผลให้สนามบินต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำใต้ดิน ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรชีวภาพแหล่งน้ำ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม/ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการปฏิบัติตามมาตรการ จะทำให้สนามบินรับรู้ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการสนามบิน มากน้อยเพียงใด และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

บริษัทฯ มีมาตรการทำการบินเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศ โดยการขับเคลื่อนอากาศยานในทางขับ โดยใช้เครื่องยนต์เพียงตัวเดียว เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์และลดการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อลดผลกระทบทางด้านเสียงต่อชุมชน จึงมีการปฏิบัติการการบิน ในรูปแบบที่ส่งผลกระทบด้านเสียงน้อยที่สุด ตามบริบทของสนามบินแต่ละแห่ง ซึ่งจากการดำเนินมาตรการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายปฏิบัติการบิน ทำให้บริษัทฯ ประหยัดงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้ประมาณกว่า 300 ล้านบาท/ ปี