หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > การพัฒนาที่ยั่งยืน > ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้เป็น 1 ข้อในพันธกิจของบริษัทฯ ว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง” เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย”


นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัทฯ กำหนด “นโยบายบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้

Corporate Governance:
ยึดมั่นในหลักการกำกับกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด

Performance:
มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินและให้บริการที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าในห่วงโซ่ธุรกิจ ควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจระดับมหภาค

Knowledge:
มุ่งเสริมทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะให้กับบุคลากร รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Safety:
บริหารจัดการความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ วางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบสนับสนุน และบุคลากร เพื่อพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน

Humanity:
คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Social:
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและพัฒนาสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ

Environment:
ตระหนักและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ CSR

วิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางที่บริษัทฯ ทำการบิน” โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและการจัดการความรู้

มิติเศรษฐกิจ

การขยายเส้นทางบินและการเติบโตของฝูงบิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีการขยายเส้นทางบินและการเติบโตของฝูงบิน ซึ่งได้ดำเนินการให้สอดคล้อง กับสภาวะตลาดและตอบสนองต่อความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้


แนวทางและผลมาตรการการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ (Fuel Efficiency Project)

บริษัทฯ โดยฝ่ายปฏิบัติการบิน รณรงค์แนวทางการใช้น้ำมันอากาศยานให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ได้แก่

โดยจากการประมาณการทั้ง 3 หัวข้อ คาดว่าประหยัดงบประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้กว่า 45 ล้านบาท/ ปี และสืบเนื่องจากการปรับค่าภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการบินจึงวางแผนการเติมน้ำมันอากาศยานของเที่ยวบินเส้นทางต่างประเทศ ให้ครอบคลุมเที่ยวบินภายในประเทศด้วย ส่งผลให้สามารถลดค่าภาษีน้ำมันที่ต้องชำระในแต่ละวันได้ ซึ่งเฉลี่ยแล้วช่วยประหยัดงบประมาณได้วันละกว่า 100,000 บาท หรือกว่า 36 ล้านบาท/ ปี

นอกจากนี้ มีการสำรวจราคาน้ำมันของแต่ละสถานี เพื่อใช้วางแผนการเติมน้ำมันอากาศยานในสถานีที่มีราคาไม่แพง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้มาก


ความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เพราะเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ ที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับผู้โดยสาร พนักงาน และคู่ค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ตามแนวทางที่กำหนดโดย องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

นอกจากนี้ ประธานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านนิรภัยแก่บุคลากรของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ทั่วทั้งองค์กร ผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเตรียมแผนสำรอง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน/ ภาวะวิกฤต การนำธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติ การฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ กรอบและกฎหมายข้อบังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและสนามบิน รวมถึงมาตรฐาน ISO22301 (มาตรฐานสากลของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถรักษาการปฏิบัติงานและการบริการที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตามภารกิจและข้อผูกพันตามกฎหมายแม้ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ พนักงาน และสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ

มิติสังคม

การดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามแนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น

การพัฒนาภาวะผู้นำแบบยั่งยืน (Sustainable Leadership)

บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอบรมชั้นนำและ/ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศในการออกแบบและพัฒนาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำแบบยั่งยืน สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความตระหนัก เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) รวมถึงความปลอดภัย (Safety)

บริษัทฯ กำหนดให้ Code of Conduct เป็นเนื้อหาวิชาบังคับในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงจัดทำระบบ E-Learning เพื่อให้ค้นหาสะดวก

ในเรื่องความปลอดภัย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ มีการกำหนดเป็นเนื้อหาวิชาบังคับในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่เช่นเดียวกับวิชา Code of Conduct และสนับสนุนพนักงานให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ

การพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการให้บริการที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรม (ไทย/ อังกฤษ) ที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ/สายอาชีพ สนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ โดยกำหนดให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนค่าชำนาญภาษาที่ 3 (เฉพาะผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับลูกค้า) ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอิตาเลียน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการทดสอบทบทวนความสามารถภาษาที่ 3 ทุก ๆ 2 ปี เพื่อควบคุมคุณภาพการใช้ภาษา และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถใช้งานภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของบริษัทฯ คือ “สายการบินบางกอกแอร์เวย์สก้าวไปสู่มาตรฐานงานบริการอย่างมืออาชีพผ่านการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยในปี 2560 หน่วยงานที่ รับผิดชอบได้เริ่มให้มีการจัดการความรู้ในองค์กรแบบต่าง ๆ เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร (Knowledge Sharing) การตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและสนับสนุน จำนวนข้อมูลความรู้ในองค์กรที่มีมาก เทคโนโลยีการจัดเก็บ งบประมาณ และการมีมาตรฐาน ISO9001 กำกับการจัดทำเอกสารการทำงานของแต่ละฝ่าย


กิจกรรมพนักงาน

หน่วยพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานได้เข้าร่วม เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ทำความรู้จักกันมากขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร (Engagement) เพราะพนักงานคือผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า หากพนักงานมีความสุขในการทำงานแล้ว ย่อมจะทำผลงานออกมาได้ดี หรือสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจดูแลพนักงานให้มีสมดุลด้านการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว (Work – Life Balance) เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขในที่ทำงาน โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่า กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกรัก ผูกพันกับองค์กร และอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัทฯ สนับสนุนการฝึกงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการในโครงการการปั้นดินเบาเพื่อธุรกิจ (Play Fun Clay) ซึ่งเริ่มทำในปี 2560 เป็นปีแรก (จำนวนสนับสนุน 26 คน) โดยหัวข้อผลิตภัณฑ์ในการฝึกสอนคือ ของชำร่วยบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มาตรา 35) เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการนำไปประกอบอาชีพอิสระได้

หลังจบโครงการฯ บริษัทฯ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขายและประมูล เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนเพื่ออาชีพของคนพิการ โดยสิ่งที่ดำเนินการต่อคือ การติดต่อคนพิการหรือผู้ที่ใช้สิทธิเรียน ผลิตของชำร่วย และบริษัทฯ รับซื้อมาจำหน่ายต่อ เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำต่อไป


การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


การบริการในห้องโดยสาร

บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงหลายรายการ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตาที่มาใช้บริการบนเที่ยวบินโดยจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยเป็นอักษรเบลล์และมีแนวทางการให้บริการเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ

การการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เช่น พนักงานที่ให้บริการสำรองที่นั่ง/ ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินจะเก็บข้อมูลการเดินทางของลูกค้าเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้อื่นโดยหากมีผู้สอบถามข้อมูลการเดินทางของลูกค้า พนักงานจะสอบทวนข้อมูลกับผู้ติดต่อก่อน หรือนโยบายของฝ่ายการพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-Commerce) ที่พร้อมดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยมีวิธีปฏิบัติคือ

  • ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับการชำระเงินออนไลน์และปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการปกป้องเว็บไซต์และข้อมูล
  • ไม่เก็บข้อมูลสำคัญและ/ หรือหากจำเป็นต้องเก็บ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บในที่ที่ปลอดภัย และถูกลบออกหลังการใช้และ / หรือการตรวจสอบรายการทุจริต
  • ใช้ระบบป้องกันรายการทุจริต (Fraud Protection) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ โดยทีมผู้ดูแลระบบถือการตรวจสอบดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่ง ทั้งนี้ พบว่า คะแนนการตรวจสอบรายการทุจริตที่พบมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมมาก

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใช้วิธีส่งอีเมลโดยระบบเพื่อเชิญให้ลูกค้า (ทั้งสมาชิก FlyerBonus และลูกค้าทั่วไป) ทำแบบสำรวจออนไลน์หลังจบการเดินทาง มีการประเมินผลในเชิงปริมาณและคุณภาพคู่กัน โดยผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานออนไลน์ เพื่อนำผลมาประกอบการพัฒนาคุณภาพเรื่องใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมจุดสัมผัสบริการต่าง ๆ ได้แก่ 1) เว็บไซต์ 2) ศูนย์สำรองที่นั่ง 3) สำนักงานออกบัตรโดยสาร 4) การตรวจรับบัตรโดยสาร 5) ห้องรับรองผู้โดยสาร/ เคาน์เตอร์บริการของว่าง 6) การส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (ขาออก) 7) การประกาศจากนักบิน 8) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 9) อาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 10) ห้องโดยสารและที่นั่งในห้องโดยสาร 11) ความสะอาดในเครื่องบิน 12) การรับผู้โดยสารออกจากเครื่องบินในขาเข้า 13) การจัดการสัมภาระที่ปลายทาง 14) ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และ 15) ความปลอดภัยของเที่ยวบิน


ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าตั้งแต่ปี 2015 ถึงครั้งล่าสุด (ระบบ 11-scale)


Overall Satisfaction

Session 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1
Top 2 Boxes (%) 91.2 90.0 90.1 90.1 89.6
Bottom 2 Boxes (%) 1.2 2.1 1.9 1.9 2.4
Average Score (Mean) 8.94 8.82 8.85 8.88 8.83

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยินดีรับ Feedback จากลูกค้า เพื่อทราบผลการให้บริการในเชิงคุณภาพ โดยจะรายงานผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยช่องทางการรับ Feedback ได้แก่ เว็บไซต์ (www.bangkokair.com) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ของสายการบิน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล จดหมาย ผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผ่านเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ หรือตัวแทนในต่างประเทศ (General Sales Agent)

การจัดการข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้า

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้า โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี บนพื้นฐานความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า เพื่อต่อยอดการบริการจากหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้า โดยการนำข้อคิดเห็นและคำร้องเรียนของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ และจุดสัมผัสบริการ มาพิจารณา นำเสนอ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโอกาสพัฒนาบริการ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด เพิ่มความพึงพอใจ การซื้อซ้ำ การแนะนำผู้อื่นให้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการรักษาลูกค้าไว้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ามาประมวล เพื่อเสนอบริการที่ตรงใจลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ


โครงการด้านชุมชนโดยทีม CSR


โครงการสานพลังชุมชน เพื่อพ่ออย่างพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มีเป้าหมายสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วยการสนับสนุนอาชีพ โดยร่วมมือกับกรมการ พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ (Blue Volunteers)

มีเป้าหมายสร้างเยาวชนผู้นำอายุระหว่าง 15-20 ปี เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่าง ยั่งยืนภายในกรอบเวลา 3-5 ปี ด้วยการบ่มเพาะความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อสังคม

โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อาทิ โครงการ “สมุยรักษ์น้ำ” เพื่อบริหารจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ให้กับโรงเรียน โครงการ “ปลูกมะพร้าวเพื่อ เกาะสมุย” เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนชาวสมุยร่วมกันปลูกมะพร้าวและร่วมมือกันอนุรักษ์ต้นมะพร้าว ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของเกาะสมุยให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โครงการ “สร้างฝายที่ลำปาง” เพื่อรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและป้องกันไฟป่า

มิติสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการขยะ

มีเป้าหมายลดปริมาณขยะประจำวันในสำนักงานและ/ หรือผู้เกี่ยวข้องจัดการขยะต่อไปได้ง่าย โดยเริ่มดำเนินการภายในสำนักงานก่อนขยายไปยังชุมชน รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการแยกขยะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และอบรมให้ความรู้เรื่องขยะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาชุมชนรอบสนามบินของบริษัทฯ ให้เป็น“ชุมชนต้นแบบเรื่องจัดการขยะ” นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการบริการในห้องโดยสาร ยังได้ดำเนินตาม Strategic Roadmap ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเกิดแนวคิดนำขวดพลาสติกบนเครื่องบินมาขาย และ/ หรือRecycle เพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มในทุกด้าน โดยนำรายได้ร่วมกับส่วน CSR ในโครงการ "แยกขยะได้ประโยชน์ เพื่อน้องท้องอิ่ม"

โครงการคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร

มีเป้าหมายบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมมาตรการภาษีคาร์บอน และได้ข้อมูลสนับสนุนการคิดมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางหนึ่ง ทั้งนี้ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย สนามบินตราด สำนักงาน (ส่วนกลาง) และโรงซ่อมอากาศยาน (ดอนเมือง) ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรล่าสุดในปี 2560 (ช่วงเก็บข้อมูล 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดทำรายงานและขอการรับรองเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ United for Wildlife

มีเป้าหมายร่วมช่วยแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย หรือ United for Wildlife Buckingham Palace Declaration ในการประชุมประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)