หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > > ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับกฎเหล่านี้สำหรับการใช้งานของเว็บไซต์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดและความรับผิดชอบสำหรับการใช้งานของเว็บไซต์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("PG") ไม่ทำการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน หรือถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยเนื้อหาทั้งหมดไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันใด ๆ ของความพร้อม หรือเหมาะสมในการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง PG และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบหรือรับความผิดกับสิ่งที่เกิดจากข้อผิดพลาดใด ๆ หรือละเว้นจากการใช้งานของข้อมูลใด ๆ PG และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากหรือการส่งผ่าน "ไวรัส", "หนอน", "ความบกพร่อง" หรือองค์ประกอบชนิดอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อหรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ (หรือส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์) การทำงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ / หรืออย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด ความผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบข้อบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินงาน หรือการส่งข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องความเสียหายหรือการบาดเจ็บจะขึ้นอยู่กับสัญญาการละเมิดหนี้สินที่เข้มงวดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด PG หรือ บริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อมความบังเอิญ การเป็นผลกะทบจากการเชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้รวมถึงการใด ๆ โดยไม่มีข้อ จำกัด หรือมีความล่าช้าหรือไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลใด ๆ ซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้หรืออย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญาการละเมิดความรับผิดเคร่งครัดหรืออื่น ๆ ทฤษฎีทางกฎหมาย (แม้ว่า PG หรือ บริษัท ในเครือได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการที่มีศักยภาพสำหรับความเสียหายดังกล่าว) กฎหมายไทยจะควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ เว้นแต่ในส่วนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องที่คุณจะต้องไม่ใช้คัดลอก แก้ไข ส่ง จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือสร้างข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เครื่องหมายทางการค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน) และโลโก้ที่จะต้องไม่ถูกนำมาใช้หรือปรับเปลี่ยนในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกระบวนการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่สาม ซึ่งไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ การใช้งานของเว็บไซต์นี้จะต้องไม่ได้อยู่ในทางใดทางหนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปหรือกรอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ภายนอก") บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ไม่จำเป็นต้องรักษาหรือปรับปรุงการเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงไปยังหรือกรอบของเว็บไซต์ภายนอก ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบของเว็บไซต์ภายนอกหรือข้อมูลใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงในเว็บไซต์ภายนอก เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้ ไม่ควรตีความว่าเป็นที่รับรองการอนุมัติข้อเสนอแนะ โดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) PG จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบในส่วนข้อมูลของเว็บไซต์ภายนอก