หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริษัท
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

รองประธานกรรมการบริษัท

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก วิชิต ยาทิพย์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางนฤมล น้อยอ่ำ

กรรมการบริษัท

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน