หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริษัท
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารกลางและสายงานธุรกิจองค์กร

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางนฤมล น้อยอ่ำ

กรรมการ

นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ / กรรมการบริหาร