หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ทําให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงต้องรับมือกับการแพร่ระบาดในระลอกต่างๆ จากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส สําหรับประเทศไทยนั้น ภาครัฐ และสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีการประกาศนโยบายและมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งรวมไปถึงการงดเดินทางข้ามจังหวัด ทําให้สายการบินจําเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2564 และกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนกันยายน 2564 โดยทยอยเปิดบางเส้นทางบิน เช่น เส้นทางกรุงเทพ-สมุย, กรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพ-สุโขทัย, กรุงเทพ-ลําปาง และ กรุงเทพ-ภูเก็ต

อย่างไรก็ดี สายการบินได้มีการวางแผนปฏิบัติการบินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษภายใต้โครงการพื้นที่นําร่องเปิดประเทศ ได้แก่ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และสมุยพลัสโมเดล เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ในส่วนของผู้ให้บริการ สายการบินได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการออกมาตรการให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารทุกคน จะต้องได้รับวัคซีนครบโดส และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของบริษัทฯนั้น ได้มีการออกนโยบายและดําเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาเช่ากับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย โดยหลังจากยกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถดําเนินกิจการสนามบินสมุยได้ต่อไป โดยปราศจากภาระหน้าที่ต่อกองทุนรวม

ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอแจ้งข่าวที่น่ายินดีให้ทุกท่านทราบว่า ในปี 2564 สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้รับการโหวตจากผู้โดยสารทั่วโลก โดยคว้า 2 รางวัลจากสกายแทรกซ์ ได้แก่ รางวัลสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จึงขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทฯตลอดมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะให้บริการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุดของผู้โดยสาร พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบิน รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ เพื่อเป็น สายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย”