หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
24/02/65 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/64
19/04/64 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/63-31/12/63
26/03/63 11/03/63 10/04/63 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/62-31/12/62
27/02/62 12/03/62 30/04/62 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/61-31/12/61
22/02/61 08/03/61 27/04/61 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/60-31/12/60
23/02/60 07/03/60 28/04/60 เงินปันผล 0.50 บาท 01/07/59-31/12/59
25/08/59 06/09/59 21/09/59 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/59-30/06/59
25/02/59 08/03/59 27/04/59 เงินปันผล 0.45 บาท 01/07/58-31/12/58
24/09/58 06/10/58 21/10/58 เงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท 01/01/58-30/06/58
26/02/58 10/03/58 30/04/58 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/57-31/12/57