หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะผู้บริหาร

01

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการพาณิชย์ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 24.92

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มิถุนายน 2540

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นพี่ชายของ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้อง กับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 / 2556 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241 / 2560 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9 / 2562 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

 • กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เม่ท์ พรีโม่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด

02

นายประดิษฐ์ ทีฆะกุล

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารกลางและพัฒนาธุรกิจ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.43

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มิถุนายน 2540

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลบางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลีนิค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางกอกโกลเด้นไลฟ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด

03

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 25 เมษายน 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • MBA Cleveland State University, USA

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50 /2547 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 60 / 2557 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1 / 62 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

04

นายคริสทอป คลาเรนซ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Master of Aeronautical Engineering and Operations The French National School of Civil Aviation
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายช่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2550 รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

05

พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรีกองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน (สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formula & Execution of Strategy (SFE/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2553 - 2558 นักบินที่ 1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

06

นางสาวอณิญญา เนตรประไพ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
2554 - 2557 ผู้อำนวยการ ส่วนประกันภัยและสิทธิประโยชน์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

07

นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรม สยามธุรกิจพณิชยการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 เลขานุการบริหารผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2557 ผู้จัดการสำนักกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

08

นางสาวพูลสุข ธีรวาณิชย์ผล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด
2554 - 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนบัญชีบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

09

นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตร สาขาควบคุมการจราจรทางอากาศ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE/2559) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE/2559) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD/2560) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

10

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
 • หลักสูตร Successful Formula & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 70/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 39/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 12/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

11

นายไพโรจน์ ฉันทะศิลป

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Aviation Management for Executives (2560) สถาบันการบินพลเรือน

ประสบการณ์ทำงาน :

2544 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด

12

นายทองสุข ชมภูนุช

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตร ช่างอากาศยาน โรงเรียนจ่าอากาศ

ประสบการณ์ทำงาน :

2532 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

13

นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Bachelor Degree of Humanities and Social Sciences; Prince of Songkla University
 • Senior Executives Program 2013; Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • Goethe Institute Saarbrucken, Germany

ประสบการณ์ทำงาน :

2563 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและวางแผนฝูงบินผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขนส่งสินค้าและการเช่าเหมาลำ
2562 รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและวางแผนฝูงบิน / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขนส่งสินค้าและการเช่าเหมาลำ / ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
2559 - 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขนส่งสินค้าและการเช่าเหมาลำ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
2556 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

14

นายจุลิน กอเจริญ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Diploma Hotel Management Hotel Management School Les Roche, Switzerland
 • Postgraduate Diploma Hospitality Studies University of Surrey, UK
 • Master of Science Tourism Marketing University of Surrey, UK

ประสบการณ์ทำงาน :

2561 - 2562 Senior Director – Digital Sales บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561 Regional Sales Director – Europe, Americas, Australasia & Africa บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557 Sales Director – E-Commerce, Strategy Planning & Administration บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15

นางสาวสิริพร หนูจั่น

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นและขนส่งสินค้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการสายการบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)