หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > คณะผู้บริหาร

01

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ประธานคณะผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 10.61

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 31 มกราคม 2527

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นบิดาของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กับ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นอาของพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

 • ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
 • กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (ผู้ผลิตยารักษาโรค)
 • กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
 • กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายยา)

02

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 24.92

(หมายเหตุ: เป็นหุ้นที่ถือโดยนางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ (คู่สมรส) คิดเป็นสัดส่วน 0.01%)

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มิถุนายน 2540

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : เป็นบุตรของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และเป็นพี่ชายของ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) / 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) / 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (ให้บริการภาคพื้น บริการในลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสมุย)
 • ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เม่ท์ พรีโม่ จำกัด (โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ครัวารบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินเชียงใหม่)
 • กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
 • กรรมการ บริษัท สินสหกล จำกัด (ซื้อขายเช่าที่ดิน)
 • กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บริการการเดินอากาศ)
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด (ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน)
 • กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)
 • กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (กิจการขนส่งน้ำมัน)

03

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง/ กรรมการ/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานธุรกิจองค์กร/ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานคณะผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.43

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มิถุนายน 2540

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
 • กรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเอกชน)
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
 • กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น)
 • กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด (โกดัง หรือคลังสินค้า)
 • กรรมการ บริษัท บางกอกโกลเด้นไลฟ์ จำกัด (สถานบริการด้านการกีฬา)
 • กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จำกัด (ขายของที่ระลึก)
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (โรงพยาบาลเอกชน)
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน)
 • กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)
 • กรรมการ บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)

04

นายคริสทอป คลาเรนซ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • Master of Aeronautical Engineering and Operations The French National School of Civil Aviation
 • CGI-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายช่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2547 - 2550 รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

05

นายณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Airport Management (Operations) ประเทศสิงคโปร์
 • Certificate in Intermediate Airport Management ประเทศแคนนาดา

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2556 - 2557 รองรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2552 - 2555 รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสนามบิน)
2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสนามบิน)

06

นายพรต เสตสุวรรณ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะบัญชี และการจัดการ Benedictine College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CGE - Corporate Governance for Executives สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2551 - 2558 รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

07

พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน/นักบินที่ 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรีกองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน (สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • CGE-Corporate Governance for Executives ( 2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • SFE-Successful Formula & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 - 2558 นักบินที่ 1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

08

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการเงินและบัญชี/ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 25 เมษายน 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • MBA Cleveland State University, USA

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) / 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) / 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

 • กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (วิทยุและโทรทัศน์)
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมิ)
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินภูเก็ต)
 • กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบินสนามบินสมุย)
 • กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)
 • กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร)
 • กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้นและการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น)

09

นางสาวอณิญญา เนตรประไพ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • FSD - Financial Statements for Directors (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2558 รองรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2554 - 2557 ผู้อำนวยการ ส่วนประกันภัยและสิทธิประโยชน์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2543 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)

10

นางนฤมล ใจหนักแน่น

เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร(ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.3

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน เลขานุการ สำนักประธานคณะผู้บริหาร(ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

11

นายจิระพล หิรัญรัตน์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางการบินและวางแผนฝูงบิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตร สาขาควบคุมการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน (CATC)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุปริญญา อาวุโส การจัดการธุรกิจการบิน สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
 • FBS - Family Business Sustainability (2015) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CGE - Corporate Governance for Executives (2016) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP - Director Certification Program Class (2016) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2558 - 2559 รักษาการรองผู้จัดการส่วนบริหารจัดการภาวะวิกฤต และรองรับภาวะฉุกเฉินบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2554 - 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนเส้นทางบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2549 - 2554 รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนเส้นทางบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

12

นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรม สยามธุรกิจพณิชยการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • SFE-Successful Formulation & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CGE-Corporate Governance for Executives (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 เลขานุการบริหารผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2538 - 2557 ผู้จัดการสำนักกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

13

นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ Hampshire College
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • FSD - Financial Statements for Directors (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค - เอเชีย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน สนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2554 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - ตลาดเอเชีย,ส่วนการขายเช่าเหมาลำ และขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจ สนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

14

นางสาวพูลสุข ธีรวาณิชย์ผล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - 2558 ผู้อำนวยการ ส่วนบัญชีบริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (บริการลูกค้าภาคพื้นและการให้บริการในลานจอดและ อุปกรณ์ภาคพื้น)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (ผลิตอาหาร)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร)

15

นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ประกาศนียบัตร สาขาควบคุมการจราจรทางอากาศ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (SEP) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
 • CGE - Corporate Governance for Executives (2016) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • FSD - Financial Statements for Directors (2017) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2548 - 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

16

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
 • SFE - Successful Formula & Execution of Strategy (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CGE - Corporate Governance for Executives (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • EMT - Effective Minutes Taking (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CRP - Company Reporting Program (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • BRP - Board Reporting Program (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CSP - Company Secretary Program (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DAP - Directors Accreditation Program (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ACPG - Anti-Corruption: The practical Guide (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 – 2557 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2557 – 2559 ผู้อานวยการฝ่าบริการภาคพื้นดิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)

17

นายไพโรจน์ ฉันทะศิลป

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • CGE-Corporate Governance for Executives (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Aviation Management for Executives (2017) สถาบันการบินพลเรือน

ประสบการณ์ทำงาน :

2544 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด

18

นายทองสุข ชมภูนุช

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ช่างอากาศยาน กองทัพอากาศไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

2532 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)