หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางส่วนโดยสรุป เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินแบบประจำของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

  หน่วย ม.ค. - ธ.ค.
2563 2562
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารเเบบประจำ (1) ล้านบาท 5,558.5 19,028.2
เส้นทางการบินภายในประเทศ   4,186.2 11,878.3
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   1,372.3 7,149.9
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่่นั่ง-กม. 2,014.7 6,497.2
เส้นทางการบินภายในประเทศ   1,368.1 3,365.7
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   646.6 3,131.5
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ล้านคน-กม. 1,268.1 4,422.8
เส้นทางการบินภายในประเทศ   932.4 2,491.0
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   335.7 1,931.8
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ร้อยละ 62.9 68.1
เส้นทางการบินภายในประเทศ   68.2 74.0
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   51.9 61.7
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง พันคน 1,884.6 5,860.2
เส้นทางการบินภายในประเทศ   1,529.7 4,007.6
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   354.9 1,852.6
จำนวนเที่ยวบิน เที่ยวบิน 24,901 70,810
เส้นทางการบินภายในประเทศ   19,612 45,434
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   5,289 25,376
จำนวนที่นั่งทั้งหมด พันที่นั่ง 2,920.3 8,558.9
เส้นทางการบินภายในประเทศ   2,249.1 5,436.5
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   671,2 3,122.4
อัตราการใช้เครื่องบิน ชั่วโมงต่อวัน
ต่อลำ
4.6 8.4
แอร์บัส เอ320   4.5 9.4
แอร์บัส เอ319   4.7 8.5
เอทีอาร์ 72-500 เเละ เอทีอาร์ 72-600   4.6 7.3
จำนวนเครื่องบิน ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส ลำ 39 40
แอร์บัส เอ320   9 9
แอร์บัส เอ319   15 16
เอทีอาร์ 72-500   2 2
เอทีอาร์ 72-600   13 13
ระยะทางบิน ล้านกิโลเมตร 16.2 50.7
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย กิโลเมตร 672.9 754.7
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) บาทต่อคน-กม. 4.38 4.30
รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) บาทต่อที่นั่ง-กม. 3.05 3.33
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) 4.84 3.58
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)
4.14 2.86
RASK – CASK (1.79) (0.25)

หมายเหตุ:

(1) ตัวเลขเหล่านี้จะเเตกต่างจากตัวเลขที่เเสดงในงบการเงินรวมเนื่องจากเป็นตัวเลขที่รวมรายได้จากเที่ยวบินเเบบประจำ รายได้สุทธิจากการเเลกเปลี่ยนการรับขนส่งผู้โดยสารสุทธิจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นเเละขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเที่ยวบินร่วม (code-sharing) รายได้จากการขายที่นั่งโดยสารบนเที่ยวบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็นเที่ยวบินร่วม (Interline) รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันเเละเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร เเต่ไม่รวมรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า เเละการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ เเละยังไม่ได้หักส่วนลดเเละค่าคอมมิชชั่น

(2) รายได้จากผู้โดยสาร รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันเเละเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร เเต่ไม่รวมรายได้ ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน หารด้วยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK)