หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลการเงิน > สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางส่วนโดยสรุป เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยเที่ยวบินแบบประจำของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ระบุไว้

  หน่วย ก.ค - ก.ย. ม.ค - ก.ย.
2559 2560 2559 2560
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง พันคน  1,428.1 1,526.5 4,247.3 4,444.9
เส้นทางการบินภายในประเทศ   1,051.7 1,119.4 3,078.1 3,197.5
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   376.4 407.1 1,169.2 1,247.4
จำนวนที่นั่งทั้งหมด พันคน 2,018.7 2,184.6 6,024.8 6,492.7
เส้นทางการบินภายในประเทศ   1,388.2 1,489.5 4,097.7 4,365.5
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   630.5 695.1 1,927.1 2,127.2
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ล้านที่นั่ง-กม. 1,069.7 1,195.5 3,169.2 3,452.9
เส้นทางการบินภายในประเทศ   655.0 699.4 1,911.8 1,983.9
เส้นทางการบินภายในประเทศ   414.7 496.1 1,257.4 1,469.0
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง-กม. 1,522.2 1,723.3 4,539.6 5,087.8
เส้นทางการบินภายในประเทศ   863.8 922.2 2,558.6 2,707.9
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   658.4 801.1 1,981.0 2,379.9
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ร้อยละ 70.3% 69.4% 69.8% 67.9%
เส้นทางการบินภายในประเทศ   75.8% 75.8% 74.7% 73.3%
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   63.0% 61.9% 63.5% 61.7%
จำนวนเที่ยวบินทั้งหมด เที่ยวบิน 16,964 18,252 50,205 53,756
เส้นทางการบินภายในประเทศ   11,599 12,502 34,261 36,632
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ   5,365 5,750 15,944 17,124
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี/งวด ลำ 34 38 34 38
แอร์บัส เอ 320   8 9 8 9
แอร์บัส เอ 319   12 14 12 14
เอทีอาร์ 72   14 15 14 15

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงในตารางด้านบนยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี