หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
8. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท