หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 15,012
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 38.73
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,360
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.69

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 523,387,900 24.92
2.  นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 243,440,900 11.59
3.  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 222,777,500 10.61
4.  น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 136,250,000 6.49
5.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 105,000,000 5.00
6.  น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ 77,542,900 3.69
7.  บริษัท สินสหกล จำกัด 63,934,400 3.04
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,569,007 2.93
9.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 54,552,400 2.60
10.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 45,900,500 2.19
11.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 25,056,900 1.19
12.  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 17,905,600 0.85
13.  กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,580,200 0.74
14.  CHASE NOMINEES LIMITED 11,429,359 0.54
15.  กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,836,200 0.52
16.  STATE STREET EUROPE LIMITED 10,580,383 0.50