หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 15,759
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 38.18
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16,311
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.72

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 523,387,900 24.92
2. นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ 243,440,900 11.59
3. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 238,942,000 11.38
4. น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 136,300,000 6.49
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 105,000,000 5.00
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,005,284 4.00
7. น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ 77,542,900 3.69
8. บริษัท สินสหกล จำกัด 63,934,400 3.04
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 57,013,100 2.71
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 24,982,400 1.19