หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย ธุรกิจหลัก ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)(1)
บริษัทย่อย
1.
บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด (BAH) บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) 1,001.00 99.99
2.
บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 670.00 98.88
3.
บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด (PGGS) ให้บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย 0.25 99.99
4.
บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จำกัด (SA)(2) ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง 1.00 99.99
5.
บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (BFS Cargo DMK)(2) บริการคลังสินค้า ณ สนามบินดอนเมือง 25.00 51.00
6.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) บริการครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 500.00 90.00
7.
บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (BACGH)(3) ธุรกิจร้านค้า 150.00 99.99
8.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (BACHKT)(3) บริการครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต 100.00 99.99
9.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (BACUSM)(3) บริการครัวการบิน ณ สนามบินสมุย 20.00 99.99
10.
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (BACCNX)(3) บริการครัวการบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ 10.00 99.99
11.
บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ (GP)(4) ผลิตและแปรรูปอาหาร 75.00 99.99
บริษัทร่วม
1.
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (BFS Cargo) บริการคลังสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 300.00 49.00
2.
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF) ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย เป็นระยะเวลา 30 ปี 9,208.10 33.03

หมายเหตุ

(1) สัดส่วนการถือหุ้นแสดงตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท
(2) ถือหุ้นโดยบริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
(3) ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
(4) ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด