หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
BAC บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 500.00
BACGH บริษัท บีเอซีกรูเมท์เฮ้าส์ จำกัด (1) ธุรกิจร้านอาหาร 150.00
BACHKT บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (1) บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต 100.00
BACUSM บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (1) บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย 20.00
BACCNX บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (1) บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ 10.00
BACDMK บริษัท ครัวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด (1) บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินดอนเมือง 20.00
BFS Ground บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 670.00
SA บริษัท เอสเอเซอร์วิสเซส จำกัด (2) บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง 1.00
BFS Cargo DMK บริษัท บีเอฟเอสคาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (2) บริการคลังสินค้า ณ สนามบินดอนเมือง 25.00
BAH บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) 1,001.00
GP บริษัท กรูเมท์ พรีโม่ จำกัด (3) ผลิตและแปรรูปอาหาร 115.75
MOR บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด (3) ร้านค้าปลอดภาษี 20.00
BATC บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (3) สถาบันการอบรมด้านการบิน 50.00
PGGS บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย 0.25
บริษัทร่วม
BFS Cargo บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด บริการคลังสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 300.00
SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 30 ปี    9,208.10
UTA บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด กิจการสนามบิน 4,500.00

หมายเหตุ

(1) ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
(2) ถือหุ้นโดยบริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
(3) ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด