หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > การพัฒนาที่ยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้


นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณบริษัท


จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

จดหมายแจ้งคู่ค้าเรื่องขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ดาวน์โหลด

นโยบายบริษัท


นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

นโยบายการแข่งขันทางการค้า

ดาวน์โหลด

นโยบายความยั่งยืนองค์กร

ดาวน์โหลด

นโยบายบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

หนังสือสำคัญของบริษัท


วัตถุประสงค์ของบริษัท

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ปัจจัยความเสี่ยง


ปัจจัยความเสี่ยง

ดาวน์โหลด