หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
เลือกปี
10 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 เพิ่มเติม
10 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) เพิ่มเติม
10 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) เพิ่มเติม
05 ส.ค. 2565 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพิ่มเติม
02 ส.ค. 2565 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มเติม
13 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 เพิ่มเติม
13 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) เพิ่มเติม
13 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) เพิ่มเติม
09 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
19 เม.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพิ่มเติม